Hankinta-asiamiespalvelun tavoitteena on lisätä pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin kouluttamalla tarjousten tekemiseen ja erilaisten sähköisten välineiden käyttöön. Lisäksi pyritään luomaan järjestelmällistä ja jatkuvaa vuoropuhelua hankintayksiköiden ja alueen yrittäjien välille sekä edistämään yritysten verkottumista ja keskinäistä yhteistyötä.

I Ajankohtaista

Markkinavuoropuhelu Kuusankosken yhtenäiskoulun uudisrakennusurakasta

Kouvolan kaupungin Tilapalvelut kutsuu Kuusankosken yhtenäiskoulun suunnittelusta ja toteuttamisesta kiinnostuneita yrittäjiä ja palvelutoimittajia markkinavuoropuheluun keskustelemaan hyvistä realistisista vaihtoehdoista vähähiilisyys- ja ympäristötavoitteiden edistämiseksi.

Tavoitteena on rakentaa Kuusankosken yhtenäiskoulusta vähähiilinen puukoulu, mikä toteuttaisi hankinta- ja ympäristöohjelmalle asetettuja kestävän kehityksen tavoitteita ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edistämiseksi. Tilaisuuden tarkoituksena on kartoittaa markkinoiden valmiutta vastata hankinnalle asetettaviin tavoitteisiin sekä keskustella, millaista osaamista ja käytännön valmiuksia kestävän kehityksen tavoitteisiin vastaaminen yrityksiltä edellyttää, ja millaisia haasteita tavoitteiden saavuttamiseen mahdollisesti liittyy.

”Osallistumalla markkinavuoropuheluun voit parhaiten vaikuttaa siihen, millä keinoin Kouvolalle keskeisiä kestävän kehityksen eri tavoitteita voitaisiin juuri tällä hankinnalla edistää (vähähiilisyys, päästöt, energiatehokkuus jne) ja miten tavoitteet näkyisivät hankinnassa”, muistuttaa hankinta-asiamies Marita Melkko.

Markkinavuoropuhelu toteutetaan kaksivaiheisena: ti 28.9.2021 klo 13-16 pidetään hankkeen esittelytilaisuus ja to 7.10.2021 klo 13-15 käydään syventävät keskustelut ensimmäisessä tilaisuudessa esitellyistä aiheista. Tilaisuuden ohjelmaan ja hankinnan kohteen lisätietoihin voi käydä tutustumassa tästä (linkki tapahtumasivulle). Ilmoittautumiset 27.9. mennessä tästä. Kouvola on mukana KEINOn toteuttamassa Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmassa.

***

Markkinavuoropuhelu uusiomateriaaleista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista

Tervetuloa perjantaina 1.10.2021 klo 13-15.00 Kouvola Innovationiin, os. Paraatikenttä 4, keskustelemaan Kouvolan kaupungin ja yritysten välisistä yhteistyömahdollisuuksista koskien uusiomateriaaleja ja niiden hyödyntämistä.

Tilaisuudessa Kouvolan kaupungin rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg kertoo uusiomateriaalien käytöstä kaupungin infrakohteissa, kohteiden pelisäännöt ja hyödyntämismahdollisuudet. Asiantuntija Kari Laine esittelee materiaalitorin ja havainnollistaa sen käyttöä ilmoitusalustana. Tilaisuuden avaa Kouvola Innovationin kehittämispäällikkö Mika Penttilä.

Tilaisuuteen ilmoittautumiset 29.9. mennessä tästä (linkki ilmoittautumislomakkeelle).

***

Meneillään olevia kilpailutuksia

Pienhankintapalvelussa

 • Jääkiekkokaukalo Kaipiaisten ulkokentälle, määräaika 21.9.2021 klo 12.00
 • Moottorikelkka (2 kpl), 28.9.2021 klo 12.00
 • Kouvolan kaupungin kiinteistöjen talvikunnossapitotyöt 2021-2024 (kohderyhmä 15), 1.10.2021 klo 12.00

Tarjouspalvelussa

 • KSAO:n lentokonealan monitoimityöpisteet sähkö- ja elektroniikkaopetukseen, määräaika 24.9.2021 klo 12.00
 • Kävelykatu Manskin sekä Asemakadun talvi- ja kesähoitotyöt 2021-2023, 27.9.2021 klo 12.00
 • Sarkolan koulun irtokalusteet ja kalustesuunnittelu, 22.10.2021 klo 12.00
 • Markkinoinnin ja viestinnän tuotannolliset työt: 1) digitaalisen markkinoinnin palvelut, 2) videotuotanto, 3) graafinen suunnittelu, 4) laajemmat mainostoimistotyöt). Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia 31.12.2022 saakka täyttämällä osallistumishakemuksen.

Hilmassa

 • ELY-keskus: Ryhmämuotoinen uravalmennus, Kaakkois-Suomi, 23.9.2021 klo 12.00
 • Kymsote: Lääkinnällinen kuntoutus - psykoterapia, määräaika 24.9.2021 14:00
 • Kymsote: Psykologiset tutkimukset, 8.10.2021 klo 12.00

***

Lakiluonnos ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille lakiluonnoksen ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energia-tehokkuusvaatimuksista. Uuden lain tarkoituksena on lisätä vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisen sektorin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa. Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset. Laki koskisi julkisina hankintoina ostettuja ajoneuvoja ja palveluita. Laki tulee voimaan elokuussa 2021, josta alkaen uusia vaatimuksia tulee soveltaa. Direktiivi koskee hankinta-ajanjaksoja: vuoden 2021 elokuusta vuoden 2025 loppuun sekä vuoden 2026 alusta vuoden 2030 loppuun. Jäsenmaan tulee saavuttaa näillä ajanjaksoilla jäsenmaakohtaiset prosentuaaliset vähimmäismäärät puhtaille ajoneuvoille julkisissa hankinnoissa. Tutustu lain valmistelun etenemiseen tästä (linkki johtaa toiselle sivustolle).

Lisätietoa henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille asetettavista vaatimuksista löytyy täältä.

***

Kiertotalous urakkahankinnassa: Case Porvoo

Porvoossa hankinnan tavoitteena oli toteuttaa kaava-alue ja urakointi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti: kadut, vesihuoltoverkosto ja viheralueet. Kiertotalous ymmärretään kohteessa laajasti erilaisten maa-ainesten ja materiaalimassojen hyödyntämisenä, eikä ainoastaan tehokkaampina työmaatoimintoina. Alueella on paljon mahdollisuuksia hyödyntää uusiomateriaaleja, koska siellä on sekä vanhaa rakennettua aluetta että neitseellistä aluetta. Tutustu Porvoon esimerkkiin tästä (linkki toiselle sivustolle).

***

Vastaukset kysymyksiin liittyen Yrittäjän tukiverkko 2.0-hankkeen Asiantuntijapalvelut yrityksille koronatilanteen jälkihoitoon -tarjouskilpailuun

Kysymykset alla vastauksineen. Huomioittehan, että kirjalliset tarjoukset on jätettävä 4.6.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen reetta.ikalainen@kinno.fi
Lisätietoja tarjouskilpailusta täällä.

KYSYMYS:
Hinnoittelussa pyydetään huomioimaan "kaikki konsultoinnista kertyvät kulut". Tarkoittaako se asiakkaalta laskutettavaa tuntihintaa vai tehtyjä tunteja? Yhtä asiakastuntia kohden tarvitaan taustatyötunteja, joten jos yhden asiakaslaskutustunnin hinta on esim. 200 eur/h, ja tausta- ja jälkityöhön kuluu tämän lisäksi asiakastuntia kohden 1 tuntia, onko tuntihinnaksi ilmoitettava silloin 100 eur/h vai 200 eur/h?

VASTAUS:
Tarjoajan tulee ilmoittaa oma tuntihintansa EUR/tunti, alv 0%. Hinnan tulee sisältää myös matkakulut. Tarjoajan ei sen sijaan tarvitse arvioida kuinka monta tuntia palvelun tarjoamiseen on varattava yritystä kohden, koska se selvitetään Yrittäjien tukiverkko 2.0 –hankkeen toimesta. Tarjoajien tulee huomioida rahoittajan vaatimus, että neuvonta on asiakasyrityksille de minimis –säännösten alaista tukea, joten yksittäisen yrityksen tuen määrä voi olla korkeintaan 1000€.

KYSYMYS:
De minimis tuki: Sisältääkö 1000 eur kokonaissumma arvonlisäveron, eli todellinen kokonaishinta alv 0% on ainoastaan 806 eur?

VASTAUS:
De minimis –tuki (Vähämerkityksellinen tuki) on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee Euroopan komission asetus (EU) Nro 1407/2013. De minimis – tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä, toisin sanoen, se on ilmoitettava ennen verojen ja muiden maksujen vähentämistä. Hankkeen toteuttaja on arvioinut etukäteen tukitoimenpiteeseen sisältyvän julkisen tuen arvon, joka on myös hyväksytty hankkeen rahoituspäätöksessä. Näin ollen hankkeeseen osallistuvan yrityksen saama de minimis –päätös 1000 euroa ei ole täsmälleen sama kuin hankkeen toteuttajan asiantuntijalle maksama määrä. https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki

KYSYMYS:
Kohderyhmänä ovat omasta hyvinvoinnistaan huolestuneet yrittäjät. Miten tarjouskilpailussa huomioidaan se, jos palveluntarjoajalla on osaamista ja kokemusta myös hyvinvoinnin tukemiseen?
Asiantuntijapalvelujen yksi kohderyhmä on omasta jaksamisestaan huolestuneet yrittäjät. Yritysten tarvemäärittelyssä tätä ei ole oman tulkintani mukaan huomioitu omana kohtanaan. Onko tässä ajateltu niin, että esim. juridiikassa, tehostamisessa, myymisessä ja markkinoimisessa edistyminen ja avun saaminen lisäävät yrittäjän jaksamista riittävästi?

VASTAUS:
Yrittäjän tukiverkko –hanke 2.0 toteuttajat ovat tunnistaneet yrittäjien ja yritysten kokonaisvaltaisen tuen tarpeen, joten asiantuntijapalvelut tukevat omalta osaltaan yrittäjien hyvinvointia ja toipumista koronapandemian vaikutuksista.

Edellä mainitun lisäksi hankkeen toimenpiteisiin kuuluu yritysten kehitysryhmien kokoaminen hyvinvointiteeman ympärille yhteistyössä Kymen Yrittäjät ry:n, Fennian, eläkevakuutusyhtiö ELO:n ja Mieli Vuoroveto mielenterveysseura ry:n kanssa. Tämä osio ei sisälly tähän tarjouspyyntöön.

KYSYMYS:
Kun palveluiden tarjoajia valitaan asiakaskohtaisesti, niin pyritäänkö valinnat tekemään ensisijaisesti Kouvolan alueelta?

VASTAUS:
Hankkeen toiminta-alue on Kymenlaakso ja hankkeen kohderyhmä sen alueella toimivat yritykset tietyin painotuksin. Hankkeen asiantuntijapalveluiden myöntämisessä hakijoille arvioidaan aina tapauskohtaisesti sekä asiakasta kuulemalla, kuka valituista palveluntarjoajista voisi parhaiten edistää asiakasyrityksen tavoitteita.

KYSYMYS:
Osa-alueen 5 osalta minulle tulleessa tarjouspyynnössä ei mainita sitä, että palvelun tarjoajan pitää mainita kokemus myyntiosaamisesta kansainvälisillä markkinoilla. Tämä maininta oli LinkedIn:ssä julkaistussa tarjouspyynnössä. Miten kokemus vaadittaessa pitää osoittaa?

VASTAUS:
Yrittäjän Tukiverkko –hanke 2.0 asiantuntijakilpailutuksessa osa-alue myynnin tehostaminen, uusien asiakkuuksien ja markkina-alueiden löytäminen pitää sisällään jo lähtökohtaisesti yritysten kansainvälistymisen tukemisen. Osa-alueen 5 osalta tarjoajan tulee mainita myös kokemus myyntiosaamisesta kansainvälisillä markkinoilla. Yritys voi tätä osaamistaan tuoda esiin samaan tapaan kuin muuten tämän osa-alueen osaamistaan esim. asiakasreferenssein. Pahoittelemme, että tämä kohta on jäänyt pois alkuperäisestä tarjouspyynnöstä.

KYSYMYS:
Tarjouspyynnössä mainitaan, että tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat tarkistetaan alustavilta voittajilta. Tulkitsen tämän niin, että tarjousta jätettäessä ei vaadittavia asiakirjoja tarvita. Tulkitsenko oikein?

VASTAUS:
Tarjousasiakirjojen mukaan tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat tarkistetaan tarjouskilpailun alustavilta voittajilta eli puitejärjestelyyn valituilta kumppaneilta. Joten tältä osin kysyjä on tulkinnut tarjouspyyntöä aivan oikein.

***

15.1.2021 Sarkolan koulun pääurakoitsijaksi valittu Lehto Tilat Oy hakee yrityksiä aliurakointeihin. Alla listaus tarpeista. Ilmoita kiinnostuksesi hankinta-asiamiehelle lähettämällä yhteystietosi ja tarjottavat palvelut: marita.melkko@kinno.fi.

 

Aliurakat Tarveaika
Kirvestyöt Koko työmaan aika
Maatyöt Tuleva kevät (pihatyöt myöhemmin)
Paalutus Heti
Perustukset Heti
Sähkötyöt Puolen vuoden sisään
LVI-työt Puolen vuoden sisään
Automaatio Puolen vuoden sisään
Elementtiasennukset Kesällä 2021
Vesikatto Loppukesästä 2021
Vesikate Loppukesästä 2021
Väliseinät Loppukesästä 2021
Alakatot Keväällä 2022
Maalaus ja tasoitetyöt Loppuvuodesta 2021
Lattioiden pintarakenteet Keväällä 2022
Ovi- ja ikkuna-asennukset Keväällä 2022
Listoitus Keväällä 2022
Pihan pintarakenteet Keväällä 2022
Leikkivälineet Keväällä 2022
Pihavarusteet Keväällä 2022
Kiintokalusteet Loppuvuodesta 2021
Varusteet Keväällä 2022
Loppusiivous Keväällä 2022
Piha-aidat Keväällä 2022
Kaiteet (ulos ja sisälle) Loppuvuodesta 2021
Teräsportaat Loppuvuodesta 2021
Liikuntasalin varusteet ja kalusteet Loppuvuodesta 2021
Lukitus Loppuvuodesta 2021
Tiiveysmittaus Loppuvuodesta 2021
Kosteusmittaus Kesästä 2021 loppuvuoteen
Kantavuuskokeet Heti
Koppisiivous Heti
Autonosturit/nostokalusto Heti
Lattiavalut (liipparit) Alkukesä 2021
Väliseinämuuraukset (jos tulee) Alkukesä 2022
Vartiointipalvelu Heti
Mittauspalvelu (Oma mittamies) Heti
Palokatkot Syksy 2021
Valmisbetonit Heti
Pellitykset Loppukesästä 2021

 

 • Markkinavuoropuhelujen materiaaleja voi pyytää hankinta-asiamieheltä. Esim. 12.1. käsitellyt kaupungin tulevat yhdyskuntatekniikan investoinnit ja tilaisuuden muistio ovat nyt jaettavissa.
 • Kinno-Vartti: hankinta-asiamies Marita Melkko kertoo hankinta-asiamiespalvelusta ja kaupungin uudistuneesta hankintakalenterista. Katso tallenne Kinnon YouTube-kanavalla.
 • Tietoa yritysten tukimahdollisuuksista koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa on kerätty tänne.

II Tapahtumat 2021

 • Perjantaina 1.10.2021 klo 13-15.00 Kouvola Innovationissa, os. Paraatikenttä 4 markkinavuoropuhelu uusiomateriaaleista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista. Ilmoittautuminen 9. mennessä tästä.
 • Torstaina 2.12.2021 klo 9-16 Hankintaseminaari 2021 Original Sokos Hotel Vaakunassa, os. Hovioikeudenkatu 2, Kouvola (varaa aika jo kalenteriisi)

III Hankinta-asiamiehen yhteystiedot

Marita Melkko
p. 020 615 5039
marita.melkko@kinno.fi

Paraatikenttä 4
45100 KOUVOLA

Kouvolan hankinta-asiamiespalvelun oma Facebook-sivusto. Käy tykkäämässä ja seuraa uutisia ja tapahtumia!

 

IV Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje tästä.

Hankinta-asiamiespalvelun uutiskirjeet:

Uutiskirje 3/2021     23.6.2021
Uutiskirje 2/2021     7.5.2021
Uutiskirje 1/2021     27.1.2021

Uutiskirje 5/2020    9.10.2020
Uutiskirje 4/2020    23.6.2020
Uutiskirje 3/2020    8.5.2020
Uutiskirje 2/2020    20.3.2020
Uutiskirje 1/2020    17.2.2020

V Hankinta-asiamiehen tehtävät

Hankinta-asiamies

 • Tiedottaa tarjouspyynnöistä ja hankinnoista
 • Avustaa yrityksiä sähköisten välineiden (kilpailutustyökalut, verkkosivut ym.) käytössä
 • Aktivoi yrityksiä tarjousten tekemiseen
 • Valmistelee hankintoja yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa
 • Toimittaa hankintayksiköille markkinatietoa
 • Järjestää markkinavuoropuheluja hankintayksiköiden ja yrittäjien välillä

Julkinen sektori voi omalla ostotoiminnallaan ohjata uusien innovaatioiden syntymistä sekä markkinoiden ja uuden liiketoiminnan kehitystä. Paikallisesti verrattain pienetkin hankinnat voivat olla alueen yritystoiminnan kannalta keskeisiä. Toisaalta yrittäjillä on myös oma vastuunsa kehittää toimintaansa ja täyttää niin tilaajavastuu kuin kelpoisuus- ja laatukriteerit.

VI Kouvolan kaupungin hankintaohjeistukset, hankinta- ja kilpailutustyökalut

Kaupunki julkaisee vuosittain hankintakalenterin, josta selviävät suunnitteilla olevat hankinnat ja voimassa olevat vuosisopimukset. Hankintakalenteri on tarkoitettu lisäämään kaupungin ja yrittäjien välistä vuoropuhelua sekä hankintaprosessien suunnitelmallisuutta. Kouvolan kaupungin hankinnat kilpailutetaan yleensä ennen ko. sopimuskauden päättymistä joko Cloudian pienhankintapalvelussa tai Tarjouspalvelussa.

Kaupungin hankintaohjeistukset, hankintakalenteri ja yhteystiedot löytyvät kouvola.fi-sivustolta.

Mercell Hankintavahti

Hankintavahti kerää tietoja kilpailutuksista monista eri lähteistä. Palvelu kerää tiedot myös kynnysarvojen alle jäävistä tarjouspyynnöistä.

 • HILMA, TED ja muut julkiset lähteet
 • Räätälöity hankintavahti
 • Kattavat pienhankintatiedot sadoista eri lähteistä
 • Monipuoliset työkalut hakuprofiilin ylläpitämiseen
 • Mercell Update -sähköposti
 • Markkinoiden laajin hankintatietokanta vapaassa käytössä
 • Veloitukseton asiakaspalvelu
 • Palvelun reaaliaikaiset seurantatiedot
 • Mahdollisuus kilpailuttaa omia kertahankintoja järjestelmässä

Kuukausihinta palvelulle on 29 €, yrittäjäjärjestön jäsenenä saat kuukausimaksun hintaan 19,50 €.

VII Yhteistyökumppanit

Lisätietoa

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
+358 20 615 5039
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top