Hankinta-asiamiespalvelun tavoitteena on lisätä pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin kouluttamalla tarjousten tekemiseen ja erilaisten sähköisten välineiden käyttöön. Lisäksi pyritään luomaan järjestelmällistä ja jatkuvaa vuoropuhelua hankintayksiköiden ja alueen yrittäjien välille sekä edistämään yritysten verkottumista ja keskinäistä yhteistyötä.

I Ajankohtaista

Tarjouspyyntö: Kansainvälisty ja Kasva digitaalisesti -hanke

Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia verkkokaupan kautta tapahtuvan vientipilotin suunnittelusta Kansainvälisty ja Kasva digitaalisesti -hankkeen asiakkaille.

Hankinnan kohteena ovat asiantuntijapalvelut yrityksille kansainvälisen vientipilotin suunnitteluun. Tarkoituksena on laatia viennin kehittämis- ja pilotointisuunnitelmia pk-yrityksille kansainväliseen verkkokauppaan. Yrityskohtaisia kv-verkkokauppaa koskevia viennin kehittämis- ja pilotointisuunnitelmia laaditaan noin 6-8 kappaletta. Hankinta toteutetaan 1.12.2021 – 30.6.2022 välisenä aikana.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on noin 9 000 – 15 000 €. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, johon valitaan 1-5 toimittajaa. Hankintamenettely on avoin.

Lisätietokysymykset tulee lähettää 12.11.2021 mennessä osoitteeseen jarpo.vesala@kinno.fi.

Kysymykset ja vastaukset kysymyksiin julkaistaan tällä verkkosivulla kohdassa Ajankohtaista.

Kirjallinen tarjous on jätettävä 21.11.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen jarpo.vesala@kinno.fi.

Tutustu tarjouspyyntöön täällä.

***

Hankintaseminaari 2.12. 2021 Original Hotel Vaakuna, Kouvola klo 9-16

***

Tarjouspyyntö: markkinoinnin ja viestinnän tuotannolliset työt

Hankinnat tehdään Kouvola Innovation Oy:n sekä sen tytäryhtiöiden Kouvola Yritystilat Oy:n ja Railgate Finland  Oy:n tarpeisiin ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä optiovuodella.

Sopimus on jaettu viiteen osaan: 1) Videotuotanto, 2) Laajemmat mainostoimistotyöt, 3) Digitaalisen markkinoinnin palvelut, 4) Graafinen suunnittelu ja 5) Valokuvaus.

Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely on avoin. Hankinta on jaettu viiteen osaan, osatarjoukset hyväksytään. Kuhunkin viiteen osa-alueeseen valitaan 1 – 8 soveltuvuusvaatimukset täyttävää toimittajaa. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan osaan. Tarjouksessa tulee selkeästi kertoa, mihin osa-alueisiin tarjotaan.

Tarjoukset pyydetään 10.12. 2021 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen viestinta@kinno.fi

Katso lisätiedot: Tarjouspyyntö

Kilpailutuksesta 19.11. 2021 mennessä tulleita kysymyksiä ja niiden vastaksia:

Onko referensseillä enimmäismäärä?
Vastaus: Ei. Referenssit tarjoajan harkinnan mukaan.

Tarvitaanko referenssit myös asiantuntijoilta, vai riittävätkö pelkät CV:t?
Vastaus: CV:t riittävät

Onko laatu ainut vertailuperuste, kuten tarjouspyynnöstä ymmärtää? Mikäli ei, mikä on hinnan ja laadun vertailusuhde? (esim. hinta 20%, laatu 80%)
Vastaus: Puitejärjestelyn perustamisvaiheessa laatu on ainut vertailuperuste, kun toimittajia valitaan puitejärjestelyn ei osa-alueisiin. Tämä puitejärjestely on jätetty kokonaishinnan osalta myöhemmin kilpailutettavaksi, koska eri hankintayksiköiden hankintatarpeet ovat hyvin moninaisia ja täsmällisen hinnan antaminen voisi tässä vaiheessa olla varsin haastavaa. Puitejärjestelyyn valittavia toimittajia arvioidaan kokemuksen, erityisosaamisen ja toimitettujen referenssien perusteella tarjouspyynnössä mainitulla tavalla. Jokaisesta osa-alueesta tehdään oma vertailu ja sen perusteella jokaiseen osa-alueeseen valitaan tarjouspyynnössä mainituin perustein soveltuvimmat tarjoajat.

Puitejärjestelyn eri osa-alueisiin valittujen toimittajien kesken tehdään puitesopimuksen aikana kevennettyjä kilpailutuksia tilaajien eri tarpeiden mukaisesti. Tarjouspyynnöissä täsmennetään hankinnan kohde, vaadittava erityisosaaminen, määrät ja toimitusaika ja pyydetään kullekin hankinnalle tapauskohtainen kokonaishinta.  Tulevissa hankinnoissa tilaaja valitsee kunkin osa-alueen puitejärjestelyyn hyväksytyistä palveluntuottajista kokonaistaloudellisesti edullisimman sekä työn luonteeseen soveltuvimman. Kokonaistaloudellista edullisuutta ja hankintakohtaista soveltuvuutta arvioidaan laadun osalta 60 % ja hinnan osalta 40 %.  

Voiko yhdellä tarjouksella tarjota kaikkiin kohtiin vai tuleeko jokaiseen osaan tehdä ja lähettää oma tarjous?
Vastaus: Voi jättää yhden tarjouksen, mutta tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
Tarjoajalta edellytetään riittävää osaamista ja kokemusta tarjouspyynnön mukaisen yhden tai useamman eri osa-alueen asiantuntijatyön toteuttamisesta. Eri osa-alueissa (1-5) vaadittava erityisosaaminen on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa ”hankinnan kuvaus”. Tarjouksessa tulee selkeästi kertoa, mihin osa-alueeseen/ osa-alueisiin tarjous kohdistuu. Odotamme, että tarjoaja tuo tarjouksessa tähän tavoitteeseen ja aihealueeseen liittyvän kokemuksen ja erityisosaamisen esille harkintansa mukaan ilmoittamallaan referenssiluettelolla (laitettava tarjouksen liitteeksi) sekä kuvaamalla asiantuntijatyön toteuttavan/toteuttavien henkilöiden osaaminen aihealueeseen liittyen (liitteeksi ko. henkilöiden CV:t). Tarjouksessa ilmoitetun henkilöstön tulee tosiasiallisesti osallistua tässä kilpailutuksessa tarkoitettuun palvelutuotantoon.

Hinta on mainittu arviointiperusteena, mutta miten sitä mitataan?
Vastaus: Puitejärjestelyn sisällä tullaan sopimuskauden aikana suorittamaan kevennetty kilpailutus, jolloin pyydetään kullekin hankinnalle tapauskohtainen hinta ja toimitusaika.

Hankinnan arvon on arvioitu alittavan EU:n kynnysarvon. Onko se tässä tapauksessa 60 000 € ?
Vastaus: Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta eli hankintojen arvioitu kokonaisarvo ei ylitä 214 000 euroa.

Tuleeko toimittajan lähettää asiantuntijakohtaiset tuntihinnat?
Vastaus: Ei. Puitejärjestelyn sisällä tehtävissä kevennetyissä kilpailutuksissa tilaaja tulee hankintakohtaisesti pyytämään puitejärjestelyyn mukaan otetuilta kunkin osa-alueen toimittajilta kokonaishintaa EUR/ tunti (alv 0 %), mikä kattaa kaikki palvelusta aiheutuvat kulut.

Mitä tarkoitetaan tarjouspyynnön mobiilimarkkinointiin liittyvillä töillä?
Vastaus: Mobiilimarkkinointi käsittää erilaisia aktiviteetteja, joissa mobiilia,  ”kännykkää”,  käytetään osana markkinointia tai asiointia: tekstiviestit, multimediaviestit, QR-koodit jne.

 

 

 

Tutustu meneillään oleviin kaupungin julkisiin hankintoihin:  Kouvolan kaupungin tarjouspalvelussa

***

Lakiluonnos liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille lakiluonnoksen ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energia-tehokkuusvaatimuksista. Uuden lain tarkoituksena on lisätä vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisen sektorin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa. Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset. Laki koskisi julkisina hankintoina ostettuja ajoneuvoja ja palveluita. Laki tulee voimaan elokuussa 2021, josta alkaen uusia vaatimuksia tulee soveltaa. Direktiivi koskee hankinta-ajanjaksoja: vuoden 2021 elokuusta vuoden 2025 loppuun sekä vuoden 2026 alusta vuoden 2030 loppuun. Jäsenmaan tulee saavuttaa näillä ajanjaksoilla jäsenmaakohtaiset prosentuaaliset vähimmäismäärät puhtaille ajoneuvoille julkisissa hankinnoissa. Tutustu lain valmistelun etenemiseen tästä (linkki johtaa toiselle sivustolle).

Lisätietoa henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille asetettavista vaatimuksista löytyy täältä.

***

Kiertotalous urakkahankinnassa: Case Porvoo

Porvoossa hankinnan tavoitteena oli toteuttaa kaava-alue ja urakointi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti: kadut, vesihuoltoverkosto ja viheralueet. Kiertotalous ymmärretään kohteessa laajasti erilaisten maa-ainesten ja materiaalimassojen hyödyntämisenä, eikä ainoastaan tehokkaampina työmaatoimintoina. Alueella on paljon mahdollisuuksia hyödyntää uusiomateriaaleja, koska siellä on sekä vanhaa rakennettua aluetta että neitseellistä aluetta. Tutustu Porvoon esimerkkiin tästä (linkki toiselle sivustolle).

***

15.1.2021 Sarkolan koulun pääurakoitsijaksi valittu Lehto Tilat Oy hakee yrityksiä aliurakointeihin. Alla listaus tarpeista. Ilmoita kiinnostuksesi hankinta-asiamiehelle lähettämällä yhteystietosi ja tarjottavat palvelut: marita.melkko@kinno.fi.

 

Aliurakat Tarveaika
Kirvestyöt Koko työmaan aika
Maatyöt Tuleva kevät (pihatyöt myöhemmin)
Paalutus Heti
Perustukset Heti
Sähkötyöt Puolen vuoden sisään
LVI-työt Puolen vuoden sisään
Automaatio Puolen vuoden sisään
Elementtiasennukset Kesällä 2021
Vesikatto Loppukesästä 2021
Vesikate Loppukesästä 2021
Väliseinät Loppukesästä 2021
Alakatot Keväällä 2022
Maalaus ja tasoitetyöt Loppuvuodesta 2021
Lattioiden pintarakenteet Keväällä 2022
Ovi- ja ikkuna-asennukset Keväällä 2022
Listoitus Keväällä 2022
Pihan pintarakenteet Keväällä 2022
Leikkivälineet Keväällä 2022
Pihavarusteet Keväällä 2022
Kiintokalusteet Loppuvuodesta 2021
Varusteet Keväällä 2022
Loppusiivous Keväällä 2022
Piha-aidat Keväällä 2022
Kaiteet (ulos ja sisälle) Loppuvuodesta 2021
Teräsportaat Loppuvuodesta 2021
Liikuntasalin varusteet ja kalusteet Loppuvuodesta 2021
Lukitus Loppuvuodesta 2021
Tiiveysmittaus Loppuvuodesta 2021
Kosteusmittaus Kesästä 2021 loppuvuoteen
Kantavuuskokeet Heti
Koppisiivous Heti
Autonosturit/nostokalusto Heti
Lattiavalut (liipparit) Alkukesä 2021
Väliseinämuuraukset (jos tulee) Alkukesä 2022
Vartiointipalvelu Heti
Mittauspalvelu (Oma mittamies) Heti
Palokatkot Syksy 2021
Valmisbetonit Heti
Pellitykset Loppukesästä 2021

 

 • Markkinavuoropuhelujen materiaaleja voi pyytää hankinta-asiamieheltä. Esim. 12.1. käsitellyt kaupungin tulevat yhdyskuntatekniikan investoinnit ja tilaisuuden muistio ovat nyt jaettavissa.
 • Kinno-Vartti: hankinta-asiamies Marita Melkko kertoo hankinta-asiamiespalvelusta ja kaupungin uudistuneesta hankintakalenterista. Katso tallenne Kinnon YouTube-kanavalla.

II Tapahtumat 2021

 • Torstaina 2.12.2021 klo 9-16 Hankintaseminaari 2021 Original Sokos Hotel Vaakunassa, os. Hovioikeudenkatu 2, Kouvola 
 • Onko meillä toimivat ja elinvoimaiset markkinat?
  Miten elinvoimaa kasvatetaan ja millaisia ratkaisuja Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari näkee julkisten hankintojen toteuttamiseksi?
  Miten Kouvolan kaupunki haluaa edistää hankinnoillaan elinvoimaisuutta ja yrittäjämyönteisyyttä?
  Mikä on julkisten hankintojen rooli työllistämistoimien vauhdittamisessa?
  Mikä on Handata-palvelu? Miten tiedolla johtamisen avulla voidaan edistää kilpailua, mahdollistaa säästöjen saaminen ja ohjata kuntien ostoja paikallisille yrittäjille?
  Kuka tai ketkä ansaitsevat yrittäjien ja hankinta-asiamiehen mielestä vuoden kehittämis- ja yritysmyönteisimmän hankkijan tittelin?”

  Ilmoittautumiset 28.11.2021 mennessä. Voit ilmoittautua mukaan tästä (linkki johtaa ilmoittautumislomakkeeseen).

III Hankinta-asiamiehen yhteystiedot

Marita Melkko
p. 020 615 5039
marita.melkko@kinno.fi

Paraatikenttä 4
45100 KOUVOLA

Kouvolan hankinta-asiamiespalvelun oma Facebook-sivusto. Käy tykkäämässä ja seuraa uutisia ja tapahtumia!

 

IV Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje tästä.

Hankinta-asiamiespalvelun uutiskirjeet:

Uutiskirje 5/2021     11.11.2021
Uutiskirje 4/2021     20.9.2021
Uutiskirje 3/2021     23.6.2021
Uutiskirje 2/2021     7.5.2021
Uutiskirje 1/2021     27.1.2021

Uutiskirje 5/2020    9.10.2020
Uutiskirje 4/2020    23.6.2020
Uutiskirje 3/2020    8.5.2020
Uutiskirje 2/2020    20.3.2020
Uutiskirje 1/2020    17.2.2020

V Hankinta-asiamiehen tehtävät

Hankinta-asiamies

 • Tiedottaa tarjouspyynnöistä ja hankinnoista
 • Avustaa yrityksiä sähköisten välineiden (kilpailutustyökalut, verkkosivut ym.) käytössä
 • Aktivoi yrityksiä tarjousten tekemiseen
 • Valmistelee hankintoja yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa
 • Toimittaa hankintayksiköille markkinatietoa
 • Järjestää markkinavuoropuheluja hankintayksiköiden ja yrittäjien välillä

Julkinen sektori voi omalla ostotoiminnallaan ohjata uusien innovaatioiden syntymistä sekä markkinoiden ja uuden liiketoiminnan kehitystä. Paikallisesti verrattain pienetkin hankinnat voivat olla alueen yritystoiminnan kannalta keskeisiä. Toisaalta yrittäjillä on myös oma vastuunsa kehittää toimintaansa ja täyttää niin tilaajavastuu kuin kelpoisuus- ja laatukriteerit.

VI Kouvolan kaupungin hankintaohjeistukset, hankinta- ja kilpailutustyökalut

Kaupunki julkaisee vuosittain hankintakalenterin, josta selviävät suunnitteilla olevat hankinnat ja voimassa olevat vuosisopimukset. Hankintakalenteri on tarkoitettu lisäämään kaupungin ja yrittäjien välistä vuoropuhelua sekä hankintaprosessien suunnitelmallisuutta. Kouvolan kaupungin hankinnat kilpailutetaan yleensä ennen ko. sopimuskauden päättymistä joko Cloudian pienhankintapalvelussa tai Tarjouspalvelussa.

Kaupungin hankintaohjeistukset, hankintakalenteri ja yhteystiedot löytyvät kouvola.fi-sivustolta.

Mercell Hankintavahti

Hankintavahti kerää tietoja kilpailutuksista monista eri lähteistä. Palvelu kerää tiedot myös kynnysarvojen alle jäävistä tarjouspyynnöistä.

 • HILMA, TED ja muut julkiset lähteet
 • Räätälöity hankintavahti
 • Kattavat pienhankintatiedot sadoista eri lähteistä
 • Monipuoliset työkalut hakuprofiilin ylläpitämiseen
 • Mercell Update -sähköposti
 • Markkinoiden laajin hankintatietokanta vapaassa käytössä
 • Veloitukseton asiakaspalvelu
 • Palvelun reaaliaikaiset seurantatiedot
 • Mahdollisuus kilpailuttaa omia kertahankintoja järjestelmässä

Kuukausihinta palvelulle on 29 €, yrittäjäjärjestön jäsenenä saat kuukausimaksun hintaan 19,50 €.

VII Yhteistyökumppanit

Lisätietoa

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
+358 20 615 5039
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top