Hankinta-asiamies yritysten ja hankintayksiköiden apuna

Hankinta-asiamiehen tehtävät

Hankinta-asiamiespalvelun tavoitteena on lisätä pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin kouluttamalla tarjousten tekemiseen ja erilaisten sähköisten välineiden käyttöön. Lisäksi toiminnalla pyritään luomaan järjestelmällistä ja jatkuvaa vuoropuhelua hankintayksiköiden ja alueen yrittäjien välille sekä edistämään yritysten verkottumista ja keskinäistä yhteistyötä.

Hankinta-asiamies:

  • Tiedottaa tarjouspyynnöistä ja hankinnoista
  • Avustaa yrityksiä sähköisten välineiden (kilpailutustyökalut, verkkosivut ym.) käytössä
  • Aktivoi yrityksiä tarjousten tekemiseen
  • Valmistelee hankintoja yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa
  • Toimittaa hankintayksiköille markkinatietoa
  • Järjestää markkinavuoropuheluja hankintayksiköiden ja yrittäjien välillä

Julkinen sektori voi omalla ostotoiminnallaan ohjata uusien innovaatioiden syntymistä sekä markkinoiden ja uuden liiketoiminnan kehitystä. Paikallisesti verrattain pienetkin hankinnat voivat olla alueen yritystoiminnan kannalta keskeisiä. Toisaalta yrittäjillä on myös oma vastuunsa kehittää toimintaansa ja täyttää niin tilaajavastuu kuin kelpoisuus- ja laatukriteerit.

Yrittäjät saavat tarjousten tekemiseen hankinta-asiamieheltä maksutonta neuvontaa.

Katso video.

Hankinta-asiamiehen yhteistyökumppanit:

Asiantuntija palveluksessasi:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top