Kuva ihmisistä kättelemässä, kädet

Kilta edistää kansainvälistä kaupankäyntiä Kymenlaaksossa

Kymenlaakson kansainvälisen kaupan kilta pyrkii edistämään Itä­me­ren ym­pä­ris­tö­n mai­den yri­tys­ten ja or­ga­ni­saa­ti­oi­den välistä vien­ti- ja tuon­ti­kau­ppaa sekä mat­kai­lua.  Tavoitteeseen pyritään järjestämällä ko­kouk­sia, se­mi­naa­re­ja tie­tois­ku­ja sekä kou­lu­tus- ja neu­von­ta­ti­lai­suuk­sia. Killan jäsenille järjestetään yri­tys­vie­rai­lu­ja ja yh­tei­siä ko­kous­mat­ko­ja sekä kerätään ja julkaistaan mak­sut­to­mia tie­to­pal­ve­luja.

Killan edeltäjä, Kymenlaakson Venäjän-kaupan kilta toimi vuosina 2004-2022. Syyskokouksessa 2022 hyväksyttiin killan nimenmuutos ja uudet säännöt. Muutosten taustalla oli maakunnan yritysten ja muiden yhteisöjen kiinnostus olla edelleen mukana kauppakillan vienti- ja tuontikaupan edistämisessä, Venäjän sijaan haluttiin mukaan Itämeren läntisten ympärysvaltioiden markkinoille ja Ukrainan jälleenrakennuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Uuteen hallitukseen vuodelle 2023 valittiin puheenjohtajaksi Lasse Talsi, Talco Knowhow, ja jäseniksi Tapio Heino, Heino Tours, Marja Holopainen, Cursor Oy, Veli Hyyryläinen, Elementit-E Oy, Leena Kaivola, Eduko, Ari Lindeman, Xamk, Jari Simola, Jakendos, Pentti Toivanen sekä Aleksandra Turunen, Kouvola Innovation Oy.

Puheenjohtajaksi valitulla Lasse Talsilla on noin 30 vuoden kokemus kansainvälisestä kaupasta. ”Moni on kysynyt, mikä rooli killalla on. Näen, että yhdessä yhteistyökumppanien, kuten kehittämisyhtiöt ja kauppakamari, kanssa voimme tehdä työtä kansainvälisen kaupan edistämiseksi. Tarvitsemme yhteistyöhön mukaan myös yrityksiä, joiden kontaktien avulla voimme edesauttaa kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten toimintaa”, Lasse Talsi toteaa. Hänen yrityksensä, Talco Knowhow Oy, kuuluu muun muassa Prime Global -verkostoon, joka on kansainvälinen tilintarkastusta ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten verkosto.

Veli Hyyryläinen

Maakunnan yhteisellä asialla

Rakennusneuvos Veli Hyyryläinen oli mukana jo Venäjän-kaupan killan toiminnassa. Hän pitää killan toimintaa edelleen tarpeellisena ja hyödyllisenä yrityksille. ”Olemme miettineet, mikä killan rooli on, sillä onhan jo olemassa muita vastaavan tyyppisiä toimijoita. Killan toiminnan voi tiivistää niin, että se on yrittäjien välistä yhteistoiminta, jonka tavoitteena on verkostoitua, hakea uusia avauksia ja saada aikaan kaupankäyntiä toimijoiden välille”, Hyyryläinen tiivistää.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja järjestönä halutaan luoda hyvää. Kauppakamaria ja kehittämisyhtiöitä Cursoria ja Kinnoa Hyyryläinen pitää niin ikään yritysten tärkeinä yhteistyökumppaneina killan toiminnassa. ”Suuntaamme ensin voimavaroja Viron verkostojen kehittämiseen, tavoitteena on koko Baltian alue. Samalta suunnalta löytyy myös Ukraina, jonka jälleenrakennus aikanaan tuo mahdollisuuksia myös Kymenlaakson yrityksille”.

Killan toiminnassa haetaan uusia mahdollisuuksia ja mietitään keinoja, joilla voidaan edistää kansainvälistä kauppaa. Baltia on lähellä, mutta Ruotsi ja muut Pohjoismaat sekä vahva teollisuusmaa Saksa ovat yhtä lailla tärkeitä alueita Suomelle.

”Tämä on toivon mukaan Kymenlaaksoa yhdistävä tekijä, olemme tässä yhdessä koko maakunnan asialla. Yhteisen toimeliaisuuden lisääminen tarkoittaa myös kaupan lisääntymistä”, Veli Hyyryläinen painottaa.

Lisätietoja

Turunen Aleksandra

Johtaja
Sijoittumispalvelu
+358 20 615 8140
+358 40 717 3868
aleksandra.turunen@kinno.fi

Scroll to top