Kouvola päivitti hankintaohjelmansa

Ohjelmassa määritellään kaupunkistrategiaa tukevat päämäärät, tavoitteet, toimenpiteet ja seurannan mittarit eli kasvutekijät valtuustokaudelle 2021–2025. Hankintaohjelma sisältää kolme päämäärää kaupunkistrategian edistämiseksi: elinvoiman kasvun tukemisen, kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun edistämisen sekä hankintatoiminnan kehittämisen.

Hankintaohjelmassa elinvoiman kasvun tukemisen tavoitteiksi on asetettu mm. hankintojen paikallisuusasteen kasvu, pk-yritysten osallistumisen mahdollistaminen kaupungin tarjouskilpailuihin aiempaa paremmin, innovatiivisten ratkaisujen hakeminen hankinnan kohteissa tai toteutustavoissa sekä lähituotannon ja pienyrittäjyyden edistäminen. Kestävien hankintojen osalta tavoitellaan ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.

Ekologisesti kestävien hankintojen tavoitteet

Ekologisesti kestävien hankintojen tavoitteet liittyvät mm. uusiutuvan energian käyttöön, kierto- ja jakamistalouden edistämiseen, energia- ja materiaalitehokkuuteen, vähähiilisyyteen, puhtaan ja monimuotoisen ympäristön tavoitteluun ja eläinten hyvinvointiin.

Sosiaalisen kestävyyden tavoitteet

Sosiaalisen kestävyyden tavoitteen seurattavaksi toimenpiteeksi on määritelty hankinnoilla työllistäminen. Kouvolan kaupunki valittiin Suomen Kuntaliiton toteuttamaan Hankinnoilla työllistäminen tehokkaaksi yhteistyöllä –hankkeeseen keväällä 2021. Tavoitteena on rakentaa pysyvä toimintamalli, jonka avulla kaupunki voi edistää sosiaalista yhteiskuntavastuuta hankinnoilla yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Taloudellisesti kestävien hankintojen tavoitteet

Taloudellisesti kestävien hankintojen tavoitteet liittyvät kustannustehokkaaseen toimintaan, harmaan talouden ja kartellien torjumiseen sekä verovastuullisuuden ja huoltovarmuuden varmistamiseen. Kustannustehokkuutta aiotaan jatkossa edistää kehittämällä uusia hankintatapoja, hyödyntämällä yhteis- ja vaikuttavuusperusteisia hankintoja, kehittämällä elinkaaritaloudellisuuden arviointia sekä hankintojen digitalisaation ja automaation astetta.

Hankintatoiminnan kehittäminen

Hankintatoiminnan kehittämisellä tuetaan sekä kaupungin palvelutuotannon laatua ja taloudellisuutta, että hankintojen avulla saatavaa vaikuttavuutta kaupunkistrategian jalkauttamisessa. Hankinnat nähdään osaltaan kaupungin strategiaa toteuttavana toimintana, joka edellyttää vahvaa jatkuvasti ylläpidettävää hankintojen perusosaamista sekä erikoistuneen hankintaosaamisen laaja-alaista kehittämistä.

Hankintaohjelman toimeenpano

Hankintaohjelman toimeenpanosta vastaavat ne tahot, jotka suunnittelevat ja toteuttavat hankintoja. Konsernipalvelujen hankintapalvelu, rakennusurakoita kilpailuttavat palveluyksiköt sekä kaikki hankintoihin osallistuvat toimialojen asiantuntijat vastaavat siitä, että kilpailutuksissa otetaan huomioon hankintaohjelman tavoitteet. Syksyn 2021 aikana kaupunki aikoo päivittää myös hankintaohjeistuksensa vastaamaan uuden hankintaohjelman tavoitteita. Koska kyseessä on kaupunkistrategian toteuttamisohjelma, tulee myös kaupungin tytäryhtiöiden hankintatoiminnan tapahtua ohjelmassa asetettujen päämäärien, tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Hankintaohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle.

 

Lisätietoja:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top