Tarjouspyyntö: Markkinoinnin ja viestinnän tuotannolliset työt

Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia markkinoinnin ja viestinnän tuotannollisista töistä, joita hankitaan Kouvola Innovation Oy:n sekä sen tytäryhtiöiden Kouvola Yritystilat Oy:n ja Railgate Finland  Oy:n tarpeisiin ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä optiovuodella.

Sopimus on jaettu viiteen osaan: 1) Videotuotanto, 2) Laajemmat mainostoimistotyöt, 3) Digitaalisen markkinoinnin palvelut, 4) Graafinen suunnittelu ja 5) Valokuvaus.

Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely on avoin. Hankinta on jaettu viiteen osaan, osatarjoukset hyväksytään. Kuhunkin viiteen osa-alueeseen valitaan 1 – 8 soveltuvuusvaatimukset täyttävää toimittajaa. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan osaan. Tarjouksessa tulee selkeästi kertoa, mihin osa-alueisiin tarjotaan.

Tarjoukset pyydetään 10.12. 2021 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen viestinta@kinno.fi

Katso lisätiedot: Tarjouspyyntö


Hankkijalle kilpailutuksesta 19.11. 2021 mennessä tulleita kysymyksiä ja niiden vastaksia:

Onko referensseillä enimmäismäärä?
Vastaus: Ei. Referenssit tarjoajan harkinnan mukaan.

Tarvitaanko referenssit myös asiantuntijoilta, vai riittävätkö pelkät CV:t?
Vastaus: CV:t riittävät

Onko laatu ainut vertailuperuste, kuten tarjouspyynnöstä ymmärtää? Mikäli ei, mikä on hinnan ja laadun vertailusuhde? (esim. hinta 20%, laatu 80%)
Vastaus: Puitejärjestelyn perustamisvaiheessa laatu on ainut vertailuperuste, kun toimittajia valitaan puitejärjestelyn ei osa-alueisiin. Tämä puitejärjestely on jätetty kokonaishinnan osalta myöhemmin kilpailutettavaksi, koska eri hankintayksiköiden hankintatarpeet ovat hyvin moninaisia ja täsmällisen hinnan antaminen voisi tässä vaiheessa olla varsin haastavaa. Puitejärjestelyyn valittavia toimittajia arvioidaan kokemuksen, erityisosaamisen ja toimitettujen referenssien perusteella tarjouspyynnössä mainitulla tavalla. Jokaisesta osa-alueesta tehdään oma vertailu ja sen perusteella jokaiseen osa-alueeseen valitaan tarjouspyynnössä mainituin perustein soveltuvimmat tarjoajat.

Puitejärjestelyn eri osa-alueisiin valittujen toimittajien kesken tehdään puitesopimuksen aikana kevennettyjä kilpailutuksia tilaajien eri tarpeiden mukaisesti. Tarjouspyynnöissä täsmennetään hankinnan kohde, vaadittava erityisosaaminen, määrät ja toimitusaika ja pyydetään kullekin hankinnalle tapauskohtainen kokonaishinta.  Tulevissa hankinnoissa tilaaja valitsee kunkin osa-alueen puitejärjestelyyn hyväksytyistä palveluntuottajista kokonaistaloudellisesti edullisimman sekä työn luonteeseen soveltuvimman. Kokonaistaloudellista edullisuutta ja hankintakohtaista soveltuvuutta arvioidaan laadun osalta 60 % ja hinnan osalta 40 %.  

Voiko yhdellä tarjouksella tarjota kaikkiin kohtiin vai tuleeko jokaiseen osaan tehdä ja lähettää oma tarjous?
Vastaus: Voi jättää yhden tarjouksen, mutta tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
Tarjoajalta edellytetään riittävää osaamista ja kokemusta tarjouspyynnön mukaisen yhden tai useamman eri osa-alueen asiantuntijatyön toteuttamisesta. Eri osa-alueissa (1-5) vaadittava erityisosaaminen on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa ”hankinnan kuvaus”. Tarjouksessa tulee selkeästi kertoa, mihin osa-alueeseen/ osa-alueisiin tarjous kohdistuu. Odotamme, että tarjoaja tuo tarjouksessa tähän tavoitteeseen ja aihealueeseen liittyvän kokemuksen ja erityisosaamisen esille harkintansa mukaan ilmoittamallaan referenssiluettelolla (laitettava tarjouksen liitteeksi) sekä kuvaamalla asiantuntijatyön toteuttavan/toteuttavien henkilöiden osaaminen aihealueeseen liittyen (liitteeksi ko. henkilöiden CV:t). Tarjouksessa ilmoitetun henkilöstön tulee tosiasiallisesti osallistua tässä kilpailutuksessa tarkoitettuun palvelutuotantoon.

Hinta on mainittu arviointiperusteena, mutta miten sitä mitataan?
Vastaus: Puitejärjestelyn sisällä tullaan sopimuskauden aikana suorittamaan kevennetty kilpailutus, jolloin pyydetään kullekin hankinnalle tapauskohtainen hinta ja toimitusaika.

Hankinnan arvon on arvioitu alittavan EU:n kynnysarvon. Onko se tässä tapauksessa 60 000 € ?
Vastaus: Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta eli hankintojen arvioitu kokonaisarvo ei ylitä 214 000 euroa.

Tuleeko toimittajan lähettää asiantuntijakohtaiset tuntihinnat?
Vastaus: Ei. Puitejärjestelyn sisällä tehtävissä kevennetyissä kilpailutuksissa tilaaja tulee hankintakohtaisesti pyytämään puitejärjestelyyn mukaan otetuilta kunkin osa-alueen toimittajilta kokonaishintaa EUR/ tunti (alv 0 %), mikä kattaa kaikki palvelusta aiheutuvat kulut.

Mitä tarkoitetaan tarjouspyynnön mobiilimarkkinointiin liittyvillä töillä?
Vastaus: Mobiilimarkkinointi käsittää erilaisia aktiviteetteja, joissa mobiilia,  ”kännykkää”,  käytetään osana markkinointia tai asiointia: tekstiviestit, multimediaviestit, QR-koodit jne.

 

Lisätietoja:

Pirjo Vuorenpää

Vuorenpää Pirjo

Viestintäpäällikkö
+358 20 615 5219
pirjo.vuorenpaa@kinno.fi

Scroll to top