Tarjouskilpailu asiantuntijapalveluista koronatilanteen jälkihoitoon alkaa

Koronaepidemiaan liittyvä, poikkeuksellisen häiriön pk-yritysten toimintaan aiheuttama kriisi vaatii kaikkia yrityksiä tukevia tahoja yhdistämään voimavarojaan. Siksi maakunnan kehitysyhtiöt Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Xamk) Oy käynnistivät vuonna 2020 Yrittäjän tukiverkko -hankkeen maakunnan yrittäjien auttamiseksi. Yrittäjän tukiverkko 2.0 on edellisen jatkohanke, joka myös on Kymenlaakson liiton rahoittama. Tämä tarjouspyyntö koskee Kinnon osiota hankkeessa.

 

1 HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSTIEDOT

Kouvola Innovation Oy
Y-tunnus: 2221859-6
Paraatikenttä 4
45100 Kouvola

Yhteyshenkilö:
Leena Gardemeister, yhteyspäällikkö
Puh. 020 615 8191
Sähköpostiosoite: leena.gardemeister@kinno.fi

Taustaa

Kouvola Innovation Oy (Kinno) on Kouvolan kaupungin omistama Kouvolan seudun kehittämisyhtiö. Se on perustettu vuonna 2009. Yhtiön toiminnan tarkoitus on seudun elinvoimaisuuden kasvattaminen ja yritystoiminnan tukeminen. Kinnon yritysneuvontapalvelut tukee yritysten toimintaa koko niiden elinkaaren ajan.

Koronaepidemiaan liittyvä, poikkeuksellisen häiriön pk-yritysten toimintaan aiheuttama kriisi vaatii kaikkia yrityksiä tukevia tahoja yhdistämään voimavarojaan. Siksi maakunnan kehitysyhtiöt Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Xamk) Oy käynnistivät vuonna 2020 Yrittäjän tukiverkko-hankkeen maakunnan yrittäjien auttamiseksi. Yrittäjän tukiverkko 2.0 on edellisen jatkohanke, joka myös on Kymenlaakson liiton rahoittama. Tämä tarjouspyyntö koskee Kinnon osiosta hankkeessa.

 

2 HANKINNAN KOHDE JA TAVOITE

Koronakriisin aikana osa yrityksistä on onnistunut täydentämään ja sopeuttamaan palvelujaan, mutta suuri osa yrityksiä kaipaa edelleen tukea. Osalla yrityksiä tilanne on eloonjäämisen kannalta kriittinen.

Kinnon yritysneuvonta on suunniteltu vastaamaan normaaliolojen yritystarpeita. Ensimmäisessä Yrittäjän tukiverkko –hankkeessa kehitettiin asiakkaiden ja asiantuntijoiden palautteen pohjalta uudenlaisia työkaluja. Kehitysyhtiön tietopohjaa täydennettiin ostopalveluna hankittavilla ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Monet koronavuonna yritysavustuksia saaneet yritykset kaipaavat edelleen apua ja sparrausta. Yrittäjän tukiverkko 2.0 –hanke jatkaa yritysten vuonna 2020 käynnistämien kehitysprojektien tukemista.

 

Kohderyhmät

- Toimintaansa kehittävät ja koronahäiriöistä toipuvat kymenlaaksolaiset pk-yritykset.
- Yhden hengen yritykset, joilla seuraavan työntekijän palkkaaminen jollain tasolla mielessä ja suunnitelmissa tai jotka verkostoituvat muiden yrittäjien kanssa.
- Omasta hyvinvoinnistaan huolestuneet yrittäjät.

 

Hankinnan kuvaus

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettely on avoin. Hankinta on jaettu viiteen osaan, osatarjoukset hyväksytään.

Hankkeen tavoite on jatkaa yritysten tukemista koronakriisin jatkuessa. Kun asiantuntija-apua on mahdollista ohjata oikealla hetkellä yritysten talouden vakauttamistoimiin sekä toimintaympäristön muutoksen edellyttämään liiketoiminnan uudelleen muotoiluun, niin vältytään turhilta yritysten alas ajautumisilta ja autetaan yrityksiä toipumaan. Uudet työtavat ja teknologiaosaamisen kasvu auttavat vastaamaan markkinoiden muutokseen ja toimimaan tehokkaasti kasvun käynnistyessä. Kinno osoittaa yrityksille ulkopuolista asiantuntija-apua (suora asiakaskonsultaatio tai webinaarina toteutettu ryhmäohjaus) yritysten tarpeiden mukaan seuraavilla osa-alueilla:

Osa 1.

Taloudellisen tilanteen tarkastelu, rahoitusratkaisujen selvitys ja suunnitelmat vakau- tuskeinojen käyttöönotosta.

Osa 2.

Lakipalveluita, esimerkiksi saneerausvaiheeseen päätyneiden yritysten tervehdyttämis-suunnitelmien ohjaus.

Osa 3.

Digitalisaation mahdollisuuksien tunnistaminen ja liiketaloudellinen tarkastelu.

Osa 4.

Yritystoiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen esim. Lean-menetelmää hyödyntäen.

Osa 5.

Myynnin tehostaminen, uusien asiakkuuksien ja markkina-alueiden löytäminen.

 

Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, johon valitaan 2 – 5 toimittajaa kuhunkin em. osaamisalueeseen. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan osaan. Tarjouksessa tulee selkeästi kertoa, mihin osa-alueisiin tarjotaan.

Palvelua tuotetaan koko Kouvolan alueella, se voidaan tuottaa etäyhteydellä yrityksen kanssa tai olosuhteet huomioiden lähitapaamisena. Ennen palvelun käynnistymistä valitulle asiantuntijalle mahdollistetaan osallistuminen asiakkaan ja hankehenkilöstön väliseen orientaatiokeskusteluun, jonka tarkoituksena on kirkastaa kehittämisen tarpeet kunkin asiakkaan osalta.

 

Lisätietokysymykset:

Lisätietokysymykset tulee lähettää 21.5.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: leena.gardemeister@kinno.fi.
Vastaukset kysymyksiin julkaistaan 26.5.2021 Kouvolan hankinta-asiamiespalvelun sivustolla.Tarjoajan tulee huomioida vastaukset tarjousta tehdessä. Ainoastaan kirjallisesti annetut vastaukset ovat tilaajaa sitovia.

 

Tarjousten vastaanottamisen määräaika:

Kirjallinen tarjous on jätettävä 4.6.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: reetta.ikalainen@kinno.fi. Tarjouksessa on mainittava tarjoavan yrityksen virallinen nimi,y-tunnus, yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa. Tarjous on toimitettava suomenkielisenä.

 

Tarjouksen voimassaoloaika:

Tarjouksen on oltava voimassa 30.6.2021 saakka.

 

Sopimuksen kesto

Puitejärjestely on voimassa 1.7.2021 – 30.4.2022 välisen ajan tai hankkeen päättymiseen saakka.

 

3 SOVELTUVUUSVAATIMUKSET

Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset:

Kaupparekisteriote (tai Vastuugroup.fi / Luotettava kumppani –yritysraportti). Mikäli lainsäädäntö ei edellytä rekisteröitymistä, selvitys siitä.

Tarjoajan tulee kuulua arvonlisävero- ja työnantajarekistereihin, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää.

Todistus maksetuista veroista ja maksuista (tai Vastuugroup.fi / Luotettava kumppaniyritys -raportti) tai verovelkatodistus siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

Edellytämme, että tarjoajalla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseen.

Todistus maksetuista työeläkemaksuista (tai Vastuugroup.fi / Luotettava Kumppaniyritys -raportti) tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty.

Tarjouskilpailun alustavilta voittajilta eli puitejärjestelyyn valituilta kumppaneilta tarkistetaan tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat. Jos tarjoaja kuuluu vastuugroup.fi – luotettava kumppani palveluun, puitejärjestelyyn valittujen toimittajien tulee toimittaa Luotettava Kumppani –raportti hankintayksikölle. Muussa tapauksessa tarjouskilpailun voittajan tulee toimittaa yllä mainitut kelpoisuutta todentavat asiakirjat. Pyydetyt todistukset eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä lukien. Hankintayksikkö pyytää edellä mainitut selvitykset ennen hankintapäätöksen tekemistä.

 

4 HANKINNAN KOHTEEN KRITEERIT

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ottaen huomioon tarjouspyynnössä mainitut vertailukriteerit. Maksimipistemäärä on 100 pistettä.
Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavilla arviointikriteereillä:

1) Kokemus, erityisosaaminen ja referenssit (60 pistettä)

Tarjoajalta edellytetään riittävää osaamista ja kokemusta tarjouspyynnön mukaisen yhden tai useamman eri osa-alueen asiantuntijatyön toteuttamisesta. Tavoitteena on yritysten avustaminen koronakriisissä ja ongelmista toipumisen vauhdittaminen. Eri osa-alueissa (1-5) vaadittava erityisosaaminen on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa ”hankinnan kuvaus”. Tarjouksessa tulee selkeästi kertoa, mihin osa-alueeseen / osa-alueisiin tarjous kohdistuu. Odotamme, että tarjoaja tuo tarjouksessa tähän tavoitteeseen ja aihealueeseen liittyvän kokemuksen ja erityisosaamisen esille harkintansa mukaan ilmoittamallaan referenssiluettelolla (laitettava tarjouksen liitteeksi) sekä kuvaamalla asiantuntijatyön toteuttavan /toteuttavien henkilöiden osaamisen aihealueeseen liittyen. Tarjouksessa ilmoitetun henkilöstön tulee tosiasiallisesti osallistua tässä kilpailutuksessa tarkoitettuun palvelutuotantoon. Osa-alueen 5 osalta tarjoajan tulee mainita myös kokemus myyntiosaamisesta kansainvälisillä markkinoilla.

 

2) Kokonaishinta, joka kattaa kaikki konsultoinnista aiheutuvat kulut (40 pistettä)

Hinta tulee ilmoittaa EUR / tunti, alv 0 %. Hinnan tulee sisältää myös matkakulut. Halvin tarjous saa 40 pistettä. Muut tarjoukset suhteutetaan halvimpaan tarjoukseen kaavalla halvin kokonaishinta x enimmäispistemäärä / vertailtava kokonaishinta.

Neuvonta on asiakasyrityksille de minimis-säännösten alaista tukea, joten yksittäisen yrityksen tuen määrä voi olla korkeintaan 1000 euroa.

 

Optio

Kilpailutettuja asiantuntijoita voidaan käyttää myös soveltuvin osin hankkeen ryhmävalmen- nuksiin, esim. webinaarit. Näistä sovitaan kuitenkin valittujen tarjoajien kanssa erikseen.

 

5 LISÄTIEDOT

 

Alihankinta:

Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita tai muita yhteistyökumppaneita palvelun toteuttamisessa, tulee ne ilmoittaa tarjouksessa. Tarjouksessa ilmoitetun henkilöstön tulee tosiasiallisesti osallistua tässä kilpailutuksessa tarkoitettuun palvelutuotantoon. Tarjoaja vastaa alihankkijan velvoitteista, työstä ja työn tuloksista kuten omastaan. Alihankkijaa koskevat kaikki samat vaatimukset ja velvoitteet kuin tarjoajaa.

Raportointi ja laskutus:

Palveluntuottaja laskuttaa Kinnoa neuvontapahtuman jälkeen ja raportoi siitä Kinnolle. Valitun asiantuntijan tulee antaa hankkeen ohjeistuksen mukainen raportti työskentelystä, jonka tulee sisältää myös lyhyt ehdotus asiakkaan seuraavista liiketoiminnan kehittämistoimista. Maksuehto 21 pvä netto (alv 0 %) laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mitään laskutus- tai pientoimituslisiä ei hyväksytä.

Hankintasopimuksen tekoperusteet:

Kokonaistaloudellinen edullisuus. Kaikki perusteet on mainittu hankinta-asiakirjoissa. Hankitayksikkö sulkee tarjouskilpailusta pois tarjoajan, joka ei täytä tarjouspyynnössä esitettyjä kepoisuutta koskevia vaatimuksia. Tarjous hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset.

 

Ostot puitejärjestelyn sisällä:

Hankinta on jaettu viiteen osaan. Tarjoaja voi tarjota joko yhteen tai useampaan osaan. Jokaiseen osa-alueeseen valitaan 2-5 toimittajaa. Jokaisesta osa-alueesta tehdään oma vertailu ja sen perusteella jokaiseen osa-alueeseen valitaan puitejärjestelyyn kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoajat.

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa voidaan sopimuskauden aikana puitejärjestelyn sisällä tehtävät tilaukset tehdä osa-alueittain keneltä tahansa niihin mukaan valitulta toimittajalta asiakkaiden tarpeet huomioiden. Hankinta ei sisällä määräostovelvoitetta.

 

Sopimusehdot:

Kilpailutetusta pienhankinnasta laaditaan kynnysarvon alittava hankintapäätös, johon liitetään oikaisuohje ja tarjousvertailu. Hankintapäätös annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille tarjouksen jättäneille. Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut). Sopimuksen sitovuus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Tarjousasiakirjojen julkisuus:

Tarjous liitteineen on pääsääntöisesti julkinen viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia.

Jos liikesalaisuuden sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, liikesalaisuus on yksilöitävä ja selvästi merkittävä luottamukselliseksi. Hankintayksikkö päättää tapauskohtaisesti, ovatko tarjoajan liikesalaisuuksiksi merkitsemät tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Hankintapäätös tulee julkiseksi kaikille, kun se on allekirjoitettu.

 

 

Lisätietoja

Leena Gardemeister

Gardemeister Leena

Yhteyspäällikkö
+358 20 615 8191
leena.gardemeister@kinno.fi

Ikäläinen Reetta

Johdon assistentti
+358 20 615 9497
reetta.ikalainen@kinno.fi

Scroll to top