Tavoitteet saavutetaan yhteistyöllä – lähde mukaan!

Monipuoliset kehittämis- ja yhteistyöalustat yhdistävät eri toimijat aktiiviseen yhteistyöhön. Ne tarjoavat selkeän rakenteen yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä muiden toimijoiden käyttöön. Tiiviillä yhteistyöllä saadaan aikaan prosesseja, jotka kokoavat yhteen erilaisia tarpeita ja niihin soveltuvia ratkaisuja. Fyysisten toimintojen sydämenä on Kouvolassa, Kymenlaakson keskipisteessä sijaitseva Hyötyvirta-yritysalue. Samalla rakennetaan digitaalista toimintaympäristöä verkostoyhteistyön ja kehittämistoiminnan veturiksi.

KLJ mukaan jotenkin, toimii osaltaan alustana… + lisäksi muut TKI-kuviot (konkretia-alusta)
Ekokemin hallin sisällyttäminen?

Linkitys RIS3

Logistiikka

Turvallisuus ja älylogistiikka

Biotalous

Resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio- ja kierrtotaloudesta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoimintaa.

Digitalisaatio

Kyberturvallisuus ja pelillisyys, digitaaliset sovellukset logistiikassa, biotaloudessa sekä matkailussa ja terveydessä & hyvinvoinnissa.

Kauppakeskus-ajatus

 • Kinnolla keskeinen rooli etenkin rakentamisessa ja toiminnan ensiaskelissa
 • Eri toimijat, kuten opppilaitokset, voivat suorittaa alueen kiertotaulouteen ja siihen liittyviin toimintoihin liittyvää toimintaa
 • Aktiivinen, päivä-/viikkotasolla toimiva tiedotus
 • Toiminta kerää käyttäjiä, massaa, joka hyödyntää viestityksen ja avun kohdentamista
 • Pyritään raketamaan Hyötyvirrasta synonyymiä kiertotaloiushaasteiden ratkaisuille
 • Virtuaalialusta palvelee konkretia-alustaa ja päinvastoin

HYÖTYVIRTA – KIERTOTALOUDEN KEIHÄÄNKÄRKI

Hyötyvirta on Kouvolan ja Kymenlaakson alueellisen bio- ja kiertotalouden strateginen keihäänkärki, jossa toiminnan keskeisenä tavoitteena on liiketoiminnan buustaus ja kestävän kasvun edistäminen. Hyötyvirta on alueen nykyisille toimijoille ja uusille sijoittujille suunnattu kokonaisvaltainen palvelu- ja kehittämiskonsepti, jonka kautta saatavilla oleva tuki voidaan tuoda laajemminkin yritysten saataville nopeasti ja matalalla kynnyksellä.

Lisävirtaa alusta

Hyötyvirta on Kouvolan ja Kymenlaakson alueellisen bio- ja kiertotalouden strateginen keihäänkärki, jossa toiminnan keskeisenä tavoitteena on liiketoiminnan buustaus ja kestävän kasvun edistäminen. Hyötyvirta on alueen nykyisille toimijoille ja uusille sijoittujille suunnattu kokonaisvaltainen palvelu- ja kehittämiskonsepti, jonka kautta saatavilla oleva tuki voidaan tuoda laajemminkin yritysten saataville nopeasti ja matalalla kynnyksellä.

-ajattelusta (EKOSYSTEEMIAJATUS TAUSTALLE?) - fyysinen alusta kolmeen slaissiin - alueellinen ekosysteemi (KLJ) - yrittämisen tontit - nopeat kokeilu -> fyysinen ulottuvuus

Hyötyvirran palvelukokonaisuuteen liittyvät olennaisesti yritystoimintaa tukevat virtuaaliset ja fyysiset toiminta- ja kehittämisalustat, joita rakennetaan tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden kuten XAMK-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston kanssa. Virtuaalialusta tuo tekijöitä yhteen, luo kumppanuuksia, jakaa tietoa ja mahdollistaa haasteiden ratkomista jopa etäisyyksien päästä. Sen avulla yritykset voivat tehdä vaikkapa uusien ideoiden ketteriä kokeiluja ennen kalliimpia fyysisiä testauksia. Digitaaliteknologiat mahdollistavat paikkariippumattomuuden sekä laajan verkottumisen huippuosaamiseen ja markkinoihin kotimaassa ja kansainvälisesti.

Sydämenä Hyötyvirran yritysalue

Teolliseen tuotanto- ja palveluliiketoimintaan erinomaisesti soveltuva yritysalue sijaitsee Kouvolan Keltakankaalla, aivan Kymenlaakson keskipisteessä. Vapaata tonttimaata on tarjolla noin 25 hehtaaria, ja kunnallistekniikka on jo valmiina. Hyötyvirrassa mahdollistuu fyysinen kumppanuus ja yhteistyö jokapäiväisessä toiminnassa. Alueella toimii jo nyt kymmenkunta yritystä. Niistä suurimmat ovat Fortum ja Kymenlaakson Jäte, jotka ovat merkittäviä toimijoita bio- ja kiertotalouden arvoketjussa ja teollisten symbioosien kehittämisessä. Ideoista voi saada kannattavaa liiketoimintaa, kun prosessien eri vaiheisiin saadaan lisäarvoa yhteistyöstä - kaikkea ei toisin sanoen tarvitse tehdä itse.

Alueelle rakentuvaan kiertotalouskeskukseen hahmotellut palvelut kuten muuntojoustavat toimisto- ja neuvottelutilat, toimijoita palvelevat showroom-tilat tai lähiruuan tarjoaminen ovat esimerkkejä käytännön tukipalveluista. Konkretiaa ovat myös pilotointeja ja nopeita kokeiluja edistävät rakenteet sekä oppilaitosten palvelujen tuominen lähemmäksi yrityksiä.

KUMPPANUUS

Yritykset, julkiset toimijat, XAMK, KSAO, LUT, asukkaat, 3. sektori, rahoittajat, startupit, opiskelijat ...

LISÄARVO

 • Yritysten ja julkisen sektorin prosessit
 • Materiaalivirrat ja uusiutuva energia
 • Uudenlaiset palvelut
 • Tiedotus
 • Tontit ja kiinteistöt

Yhteiskehittämistä ja kumppanuuksia

Hyötyvirta-toiminnassa on ensiarvoisen tärkeää kerätä ajatuksia ja vaikutteita yrityksiltä, oppilaitoksilta ja muilta kumppaneilta. Yhteiskehittämisessä opimme paremmin ymmärtämään kiertotalouden mahdollisuudet ja yritysten tarpeet arjenkin tasolla. Tuotannollisia investointeja ja liiketoimintalähtöisiä kokeiluhankkeita tuemme tuomalla samaan pöytään julkisia mahdollistajia ja rahoittajia. Kehittämisen ytimessä on aktiivinen ja vahva kumppanuus koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Bio- ja kiertotalouden kysymyksissä on tärkeää aktivoitua yli toimialarajojen ja varsinaisen liiketoiminnan ulkopuolellekin. Alueen asukkaat ja yhteisöt linkittyvät Hyötyvirta-konseptiin niin tietoisuuden lisäämisen kuin yhteiskehittämisen kautta. Myös tulevaisuuden tekijöitä, opiskelijoita, haetaan entistä tiiviimmin mukaan tekemiseen. Syntyy uudenlaisia palveluja ja yrityksiä, tietoisuus kasvaa ja tarjottavat tontit ja kiinteistöt löytävät paremmin tarvitsijansa – ja samalla syntyy jopa uusia tarpeita.

"Fyysisenä kasvualustana on yritysalue, mutta laajemmasta näkökulmasta kyseessä on yritystoimintaa ja kumppanuuksia tukevien palvelujen ja virtuaalisten alustojen kokonaisuus, jota rakennetaan yhteistyössä yritysten ja tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Virtuaalisilla alustoilla yritykset pystyvät testaamaan ideoitaan nopeasti, ilman raskaita kustannuksia. Digitaaliteknologiat mahdollistavat paikkariippumattomuuden sekä verkottumisen huippuosaamiseen ja markkinoihin meillä ja muualla.
Suomen omat ja EU:n asettamat vähähiilisyys- ja ilmastotavoitteet vaikuttavat kaikkeen tekemiseen niin keppinä kuin porkkananakin. Haasteiden ratkomisessa tarvitaan kokonaan uusia työkaluja ja uudenlaisia kumppanuuksia julkisen sektorin, yritysten ja muiden toimijoiden kesken. On hyvä pitää mielessä, että perinteisten, kiertotalouteen yleensä liitettyjen sektorien lisäksi teema koskettaa läpileikkaavasti koko yrityskenttää. Tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä, ja kiinnostavia näkymiä avautuu yritysten innovatiivisille bisnesideoille."

- Kauppalehti xx.xx.20xx

Lisätietoja

Mika Penttilä

Penttilä Mika

Kehittämispäällikkö
+358 20 615 9015
mika.penttila@kinno.fi

Scroll to top