KESTÄVÄÄ KILPAILUKYKYÄ UUSIUTUVILLA LUONNONVAROILLA JA KIERTOTALOUDELLA

 

Biolaakso -kehittämistiimi rakentaa bio- ja kiertotalouden verkostoja ja koordinoi kaupungin edustajana oppilaitosten ja muiden asiantuntijoiden yhteistoimintaa yritysnäkökulmasta. Tällä tavoin toiminta on resurssitehokasta, kun päällekkäisyyksiä vältetään ja oppilaitokset pääsevät tekemään käytännön yhteistyötä pitkäjänteisesti yritysten kanssa. Kinno kokoaa oppilaitostoimijat kulloiseenkin ohjelmaan, hankkeeseen ja tehtävään  –  yritysten tarpeiden ja Kouvolan strategian, linjausten ja yhteistyösopimusten mukaisesti.

Yritykset saavat toiminnan ansiosta uusinta tietoa, osaamista ja resursseja, jota ne voivat käyttää uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen. Yritykset voivat myös kehittää nykyisiä ja uusia palvelujaan ja tuotteitaan sekä tuotantoaan entistä hallitummin. Osaaminen auttaa yritystä entistä paremmin hyödyntämään toiminnassaan raaka-aineita, sivuvirtoja ja jätteitä. 

HIILIJALANJÄLKI PIENEMMÄKSI

Sitran mukaan resurssien kierron tehostaminen tarjoaa Suomen kansantaloudelle 1,5 – 2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin vuoteen 2030 mennessä. Kouvola Innovation Oy:n Biolaaksotiimi tunnistaa tarpeita, arvioi mahdollisuuksia ja kokoaa verkostoja, joiden avulla kestävämpi talouskasvu on mahdollista. 

Resurssitehokkuuden edistämisen lisäksi hiilijalanjälkeä voidaan pienentää puun käytön lisäämisellä. Biolaakso toimii ekorakentamisen puolesta edistämällä uusiutuvaa energiaa ja puun uusia käyttötapoja. Näin tuotetaan lisäarvoa myös alueen puualan toimijoille. Biolaaksotiimi toimii aktiivisesti vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkostoissa. Uutta osaamista jalkautetaan yrityksiin ja osaamispääomaa lisätään yhteistyössä yliopistojen kanssa.

 

 

BIOLAAKSOSSA TAPAHTUU

1 Ekorakentaminen, puuosaamisen kehittäminen

1. Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto
-  rakentamisen ja käyttövaiheen hiililaskenta, elinkaarilaskenta, aluetalousvaikutusmalli
- puurakentamisen mahdolliset uudet kohteet ja hankeselvitykset  

2. Puurakentamisen osaamispääoman vahvistaminen koulutusyhteistyöllä
- puurakenneprofessuurin toiminnan jalkauttaminen yrityksiin
- puurakentamiskohteiden ja liiketoiminnan kehitys toimiala- ja yritystasolla 

 2 Hajautetun energiatuotannon ratkaisut, uusiutuva energia

1. Uusiutuva energia 
– yritysten kanssa tehtävä ideointi ja hankevalmistelut

2. Energiaopintojen elinkaaripolku
– opetuksen kehittäminen

3. Kaasurenessanssi
- vedyn mahdollisuudet liikennepolttoaineena

 3 Resurssitehokkuus ja kiertotalous

1. Resurssitehokkuuspalvelu
- energia- ja materiaalitehokkuus
- sivuvirtojen tunnistaminen ja hyödyntäminen
- yritysverkostot, synergiat, teolliset symbioosit

2. Kiertotalouden uudet osaajat yrityksille
- yritysten uudet osaamistarpeet ja oppilaitosten tarjonta

3. Kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista liiketoimintaa
- kansalaisten ideoista uutta liiketoimintaa yrityksille

 4. Pakkausalan kehittäminen
- uusia toimintamalleja, materiaaleja ja teknologioita pakkausalalle ja yrityksille

5. Ruoka-alan kehittäminen, yhteistyöllä lisäarvoa ruokaketjuille
- ruokateemojen ja ruokamatkailun kehittäminen, yritysten aktivointi ja auttaminen

 

Kiertotalous 2016
KYMRIS3 - älykästä erikoistumista tutkimukseen ja innovaatioihin

Lisätietoja antaa: