Kymenlaakson RIS3 - älykästä erikoistumista tutkimukseen ja innovaatioihin

Kymenlaaksossa kehittämisen kärkiä ovat logistiikka, biotalous ja digitalisaatio. Biotalouden asiantuntijaryhmä käynnisti oman kehittämistyön kartoittamalla biotalouden kehitystarpeet ja neljä teemakokonaisuutta.

Vuoden 2016 aikana Kouvola Innovation Oy (Vesa Junttila) ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, XAMK (Kirsi Tallinen) kokosivat biotalouskärjen asiantuntijaryhmän, jossa on monipuolinen edustus maakunnan yrityksistä, kaupungeista sekä maakuntaliitosta. Ryhmällä on myönteinen asenne Kymenlaakson mahdollisuuksiin ja vahvuuksiin.

Asiantuntijat esittävät 80 kehitystarvetta, joista on muodostettu neljä isompaa teemaa: Kiertotalous, sivuvirtojen joustava hyödyntäminen, Kestävän asumisen kehittäminen, Pakkausten arvoketjujen kehittäminen ja Energiaomavarainen, vähähiilinen maakunta. Työssä painotetaan ennakoinnin merkitystä - lyhyen aikavälin ilmeisistä tarpeista tarkastelu ulotetaan myös pitkälle tulevaisuuteen.

Helmikuussa 2017 neljä asiantuntijateemaryhmää ovat kokoontuneet viikon välein tarkastelemaan, mitä voidaan toteuttaa menossa olevien hankkeiden rahoituksella. Kukin ryhmä pohtii mihin tarpeisiin sekä miten ja milloin haetaan uutta rahoitusta ja partnereita. Asiantuntijaryhmä tulee jatkossa kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa arvioimaan maakunnallisen yhteistyön etenemistä ja kasvun kehittämistä biotalouskärjessä.

Euroopan komissio edellyttää jäsenvaltioilta älykkään erikoistumisen strategiaa

Kymenlaakson RIS3-strategia (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization) vuosille 2016-2020 on maakunnan alueellinen älykkääseen erikoistumiseen perustuva strategia. Euroopan komission ohjeistuksen mukaan jokaisella jäsenvaltiolla ja sen eri alueilla tulee olla tämä strategia, joka on myös edellytyksenä rakennerahastovarojen myöntämiselle. Älykästä erikoistumista pidetään tärkeimpänä alueellisena välineenä Eurooppa 2020 –strategian tavoitteiden toteuttamisessa.

Maakuntaliiton linjaaman tavoitteen mukaan Kymenlaakso on vuonna 2025 valittujen kasvualojensa, logistiikan, biotalouden ja digitalisaation, RIS3-strategiakärkein osaamisen profiloitunut, kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyinen, ulkomaisia investointeja ja ulkopuolista osaamista houkutteleva elinvoimainen maakunta pohjoisella kasvuvyöhykkeellä. Kansalliset ja kansainväliset strategiset kumppanuudet ja yhteistyö vahvistavat ja täydentävät maakunnan valittua profiilia. Maakunnan resurssit keskitetään jatkossa RIS3-strategian profiilin mukaisesti harvempiin ja vaikuttavampiin TKI-hankkeisiin.”