Kiertotaloushankinnat keskiöön – EU-hankkeelle otettiin lähtölaukaus Kouvolassa

Tiedote 28.9.2018

Kiertotaloutta edistävillä julkisilla hankinnoilla (kiertotaloushankinnat) voidaan osaltaan ohjata aluetalouden ja liiketoimintaympäristön kehitystä kohti resurssi- ja hiiliviisautta. Esimerkiksi Kymenlaakson tavoitteena on maakuntaohjelman mukaisesti olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2040 mennessä. Myös Kouvola tavoittelee omassa kaupunkistrategiassaan hiilineutraaliutta vuonna 2040.

Kouvola Innovation Oy (Kinno) alkoi kuluvan vuoden kesäkuussa hallinnoida vuoteen 2023 saakka kestävää Interreg Europe -ohjelman rahoittamaa monikansallista CircPro (Smart Circular Procurement) hanketta, jonka tarkoituksena on edistää kiertotaloushankintojen toteuttamista hankkeessa mukana olevien alueiden osalta siten, että julkisissa hankinnoissa sovellettaisiin systemaattisesti kiertotalouskriteereitä.  

Hanketyö päästiin käynnistämään toden teolla syyskuun 11.–13. päivä Kinnon järjestämällä aloituspalaverilla Kouvolassa, jonne hankekumppanit Bulgariasta, Espanjasta, Italiasta, Kreikasta, Kroatiasta, Liettuasta, Norjasta, Portugalista ja Virosta saapuivat. Aloituspalaverin agendalla oli runsaasti hankehallinnointiin liittyvää ohjausta, hanketapaamisten ja tehtävien aikatauluttamista sekä seuraavista askelmerkeistä sopimista.

Hankkeen konkreettiseksi eteenpäin viemiseksi jokainen hankekumppani aloittaa kartoitustyön, jossa selvitetään kuluvan syksyn aikana kunkin alueen kiertotaloushankintoja tukevat puitteet – esimerkiksi erilaiset strategiat, poliittiset ohjelmat, hankintaohjeistukset. Lisäksi jokainen kumppani kokoaa alueeltaan joukon julkisia hankintoja, joissa voidaan tunnistaa kiertotalouselementtejä.

Kartoitustyön ohella kukin hankekumppani kokoaa alueellisen sidosryhmän, jonka kanssa järjestetään ensimmäinen sidosryhmätapaaminen marraskuun loppuun mennessä. Alueelliset sidosryhmät koostuvat eri tahoista (mm. tilaajat, tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset (tuottajat), poliittiset päättäjät, koulutusorganisaatiot ja oppilaitokset), jotka ovat mukana hankinnoissa tai jotka voivat omalla toiminnallaan edesauttaa hankintakulttuurin kehittämistä kiertotalous- ja kestäviä hankintoja suosivaksi. Alueelliset toimintasuunnitelmat (Action Plans) pohjautuvat sidosryhmäyhteistyölle ja lisäksi sidosryhmillä pyritään lisäämään tilaajien ja tuottajien välistä vuorovaikutusta, jotta jo hankintojen suunnitteluvaiheessa alueelliset vahvuudet ja kiertotalouskriteerit osattaisiin huomioida.    

 

TULE KUMPPANIKSI SIDOSRYHMÄÄN!

Alueelliset sidosryhmät koostuvat eri tahoista (mm. tilaajat, tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset (tuottajat), poliittiset päättäjät, koulutusorganisaatiot ja oppilaitokset), jotka ovat mukana hankinnoissa tai jotka voivat omalla toiminnallaan edesauttaa hankintakulttuurin kehittämistä kiertotalous- ja kestäviä hankintoja suosivaksi.

Alueellisilla sidosryhmillä on keskeinen rooli hankkeessa, sillä ne ovat hankkeessa mukana koko sen toiminnan ajan osallistuen alueellisten toimintasuunnitelmien luomiseen, niiden täytäntöönpanoon sekä arvioiden niiden onnistumista. Sidosryhmätoiminnalla pyritään myös lisäämään tilaajien ja tuottajien välistä vuorovaikutusta, jotta jo hankintojen suunnitteluvaiheessa alueelliset vahvuudet ja kiertotalouskriteerit osattaisiin huomioida.   

Sidosryhmä kokoontuu alueellisiin sidosryhmätapaamisiin Kymenlaaksossa vähintään viisi kertaa marraskuun 2018 ja toukokuun 2021 välisenä aikana tarkoittaen noin kahta tapaamista vuosittain. Osa sidosryhmän jäsenistä matkustaa Kinnon projektitiimin mukana ulkomaisiin hankekokouksiin, joita on yhteensä seitsemän vuosien 2019–2021 aikana eli noin pari kertaa vuodessa. Sidosryhmän jäsenten odotetaan osallistuvan alueellisiin sidosryhmätapaamisiin sekä ulkomaisiin hankekokouksiin mahdollisuuksien mukaan.

Ilmoittautuminen sidosryhmän jäseneksi

Kymenlaakson sidosryhmätapaaminen järjestetään marraskuun loppupuolella, paikka ja aika tarkentuvat marraskuun aikana. Mikäli haluat saada tietoa kiertotaloushankinnoista, olla mukana muovaamassa kestävämpää ja kiertotaloutta edistävää hankintakulttuuria Kymenlaaksoon sekä verkostoitua kansainvälisesti, ota yhteyttä! Ilmoittaudu mukaan 5.11.2018 mennessä!

 

Tutustu myös hankkeen ohjelmasivuihin: https://www.interregeurope.eu/circpro/.

Yhteistyöterveisin,