JULKISEN PUURAKENTAMISEN ENERGIA- JA KUSTANNUSTEHOKKUUS

Yhteispohjoismaisessa Nero – projektissa on tutkittu tämän vuosikymmenen maille tyypillisiä ja rakennustavaltaan jo yleisiä julkisia puurakennuksia. Tätä tutkittua tietoa tullaan hyödyntämään kansallisesti varmistamaan, mitkä rakennusten ominaisuudet erikseen ja yhdessä auttavat noudattamaan nykyisiä nZEB – vaatimuksia.

”Keskitymme täällä pohjoisessa voimakkaasti yleistyneiden eri tavoin esivalmisteisten puurakennusten energia- ja kustannustehokkuuden parantamiseen. Se toteutetaan käytännössä demonstroitujen, eri maissa toteutettujen ja toteutettavien kohteiden avulla”, kertoo projektin koordinaattori Tero Hasu, Kouvola Innovation Oy:stä.

Hasun vetämässä hankkeessa on kerätty informaatiota yhdestätoista (11) vuosien 2013 – 2017 aikana toteutetusta julkisesta tai julkisesta yhtiömuotoisesta rakennuksesta Eestissä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Kohteissa on tarkoitus määrittää rakennusten sisäilmaolosuhteita, energiankäyttöä, kuten myös rakennuksen hankintaprosessia, rakentamistapaa sekä teknisiä järjestelmiä.

”Viiden (5) projektin jo rakennetun päiväkodin osalta voidaan todeta olosuhteiden vastaavan sisäilmaluokituksen luokkia I ja II. Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät toimivat ilman suurempia ongelmia. Myös henkilökunnalta toteutettujen kyselyjen tulokset noudattavat suoritettujen mittausten tuloksia”, kertoo Tero Hasu.

Useimmissa tutkituista päiväkodeista yli 80 % henkilökunnasta ilmoitti sisäilmaparametrien (lämpöviihtyvyys, sisäilman laatu, akustiikka, hajut ja valaistus) olevan hyväksyttävällä tasolla.            

Energiankulutuksissa päiväkotien seurannassa ilmeni simuloidun ja mitattujen kulutusten välillä ongelmia. Useimmissa näistä viidestä rakennuksesta mitattu kulutus on suunnitteluarvoja korkeampi tai huomattavasti korkeampi. Todennäköisimmät syyt korkeampiin kulutuksiin ovat erot mitatuissa ja suunnitelluissa ratkaisuissa, energialaskennan menetelmässä ja asetusten sekä käyttötapojen eroissa.

 

EU ohjaa rakentamaan lähes nollaenergiarakennuksia

EU Horizon2020 –rahoitteinen Nero–hanke etsii vuosien 2017–2020 aikana ratkaisuja tulevien, lähes nollaenergiatalojen (nZEB) kustannusten optimointiin mm. tehokkaan suunnittelu- ja tuotantoprosessin avulla.

Euroopan Unionin asettamat energiatavoitteet ohjaavat jäsenvaltioita rakentamaan lähes nollaenergiarakennuksia. Vuoden 2018 loppuun mennessä jo uusien julkisten rakennusten olisi kaikissa jäsenmaissa noudatettava EPBD -direktiivin ohjeita.      

Useat jäsenvaltiot ovat jo asettaneet energiatehokkuusvaatimuksensa huomioiden samalla kustannusoptimoinnin.

 

Tarkemmin tämän hetkisiin tuloksiin voi perehtyä, raportit englanniksi: 

Energiatavoitteista pohjolassa verrattuna EU:n tavoitteisiin Nero –hankkeen www-sivuilla kohdassa ”Research” ja työpaketissa (WP) 5 ”nZEB energy performance requirements in Nordic vs. EC recommendations”.

Yhdentoista toteutetun puukohteen sisäilmaolosuhteista ja energiankäytöstä löytyy yksilöidympää tietoa Nero – hankkeen www-sivuilla kohdassa ”Research” – osion työpaketin (WP) 2 raportissa D2.2.

www.neroproject.net