Hankinta-asiamies palvelee yrityksiä, kuntia ja yhteisöjä

Hankinta-asiamiespalvelua tehtiin tunnetuksi Kouvolan yrittäjille ja julkisista hankinnoista vastaaville toimijoille 11.4. seminaarissa. Suomen ensimmäinen hankinta-asiamies ja toimintaa Suomessa kehittänyt Jorma Saariketo kertoi kokemuksia palvelusta. Varsinais-Suomessa hankinta-asiamiehenä toimiva Saariketo painotti puheessaan eri osapuolten välisen yhteistyön merkitystä:

”Tärkeintä on eri osapuolten vuoropuhelu ja yhteistyö. Julkisista hankinnoista voi ja kannattaa käydä keskustelua jo ennakkoon, ennen varsinaista kilpailutusta."

Maaliskuussa työnsä aloittanut Kouvolan ensimmäinen hankinta-asiamies KTM Marita Melkko on jo huolella tutustunut työkenttäänsä. Hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä yrittäjien, Kouvolan kaupungin hankintayksiköiden ja paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa.

”Tehtäväni on edistää vuoropuhelua osapuolten välillä ja tukea erityisesti pienten ja mikroyritysten pääsyä mukaan julkisiin hankintoihin. Kullakin toimijalla on myös oma vastuunsa hankintojen edistämisessä”, Melkko korostaa.

Julkinen sektori voi omalla ostotoiminnallaan ohjata uusien innovaatioiden syntymistä, markkinoiden ja uuden liiketoiminnan syntymistä. Kuntien hankinnoilla ja niiden kohdentumisella on merkittäviä vaikutuksia alueen taloudelliseen toimeliaisuuteen ja työllisyyteen. Paikallisesti pienetkin hankinnat voivat olla alueen yritystoiminnan kannalta keskeisiä. Toisaalta yrittäjillä on myös oma vastuunsa kehittää toimintaansa ja kouluttautua täyttämään toimialansa tilaajavastuu sekä toimialansa kelpoisuus- ja laatukriteerit.

Kouvolassa hankinta-asiamiespalvelua kehitetään alueen näköiseksi, yrittäjiltä ja hankinta-yksiköiltä saadun palautteen pohjalta. Muualta saatujen hyvien kokemusten myötä myös Kouvolassa nähdään yritysten osallistaminen ja markkinavuoropuhelut tärkeinä.

Markkinaseurantaan sisältyy aktiivinen vuorovaikutus yritysten kanssa myös hankintojen välillä eikä vain juuri ennen hankintaa, koska markkinoilla on paras ymmärrys vaihtoehtoisista tavoista tarjota palvelua tai tuotetta. Myös hankintojen yritysvaikutusarviointien käyttöönottoa harkitaan.

”Keskeisiä tehtäviäni ovat hankintojen suunnittelu- ja valmistelu yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa, yritysyhteistyö, markkinatiedon välittäminen yrityksiltä hankintayksiköille, markkinavuoropuhelujen järjestäminen, ajankohtaisista hankinnoista tiedottaminen, tarjouspyyntöjen välittäminen, tarjoajien aktivointi ja konsultointi tarjousten tekemiseen sekä  muutoksen hakumahdollisuuksista tiedottaminen”, Marita Melkko kuvailee laajaa työkenttäänsä. Hankinta-asiamiespalvelun toimintamalli ja tehtävät täsmentyvät toiminnan edetessä.

Palvelua tehostetaan myös sähköisellä työkalulla, hankinta-asiamies.fi –palvelulla, johon Kouvola on liittynyt huhtikuun alusta alkaen. Melkko muistutti, että tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös Kinnon yritysneuvojat sekä yrittäjiä auttavat yksityiset konsultit.

 

Kouvolassa palvelu tarjotaan yrityksille ajalla 20.3.2017-28.2.2019 Hämeen ELY-keskuksen yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksella Fiksut hankinnat Kymenlaakso –hankkeessa. Kaupungin tavoitteena on hankintalain mukaisin keinoin edistää paikallisten yritysten kehittymistä. Hankinta-asiamies kuuluu Kouvola Innovation Oy:n organisaatioon.

www.hankinta-asiamies.fi

***

Lue myös Kinnon asiantuntijan Tanja Pöyhösen blogi julkisista hankinnoista ja kiertotaloudesta.