GoSmart BSR –projekti ottaa seuraavan askeleen ja käynnistää aktiivisemman pk-yritysyhteistyön

Tiedote - 20.6.2018

Itämeren alueen hankkeessa mukana olevien seutujen pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) kanssa pyritään intensiiviseen kanssakäymiseen, jotta saataisiin selville pk-yritysten kansainvälistymisen, älykkään erikoistumisen ja innovaatiotoiminnan kehittämisen ja yhteistyön tarpeet, esteet ja mahdollisuudet. Näitä selvitetään kesän aikana toteutettavalla markkinatutkimuksella.

“Yritykset etsivät jatkuvasti keinoja, jotka edesauttaisivat niitä luomaan parempaa lisäarvoa, mutta lisäarvon luomiseen vaadittavia ratkaisuja, tuotteita tai teknologioita saattaa olla vaikea löytää omasta maasta. Tämän vuoksi yhä useammat yritykset pyrkivät löytämään  kansainvälisiä kumppaneita, joiden kanssa yhteistyöllä arvoketjujen luominen olisi mahdollista.” sanoi vastikään Mrs Besagirskaitė, joka osallistui GoSmart BSR –projektin tiedotustilaisuuteen Vilnassa, Liettuassa. 

GoSmart BSR –hankkeessa on selvitetty ja löydetty mukana olevien alueiden yhteisiä älykkään erikoistumisen aloja. Näitä aloja ovat mm. ICT, kestävät innovaatiot sekä terveys ja ravinto. Nyt on tärkeää löytää ja kehittää keinoja, joiden avulla näillä aloilla toimivien verkostoja voidaan vahvistaa ja siten tukea pk-yrityksiemme kansainvälistymistä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Partnerit seitsemästä eri Itämeren alueen maasta suunnittelevat yhdessä bottom-up ratkaisuja liiketoiminnan ja kansainvälistymisen tueksi samalla kun kehittävät uutta monikansallista tukijärjestelmää, joka tulee toimimaan koko Itämeren alueella. Kehittämisen avuksi selvitetään yrittäjien kokemuksia ulkomaalaisista kumppaneista, kansainvälistymisprosessin tasoista, menestymisen tai epäonnistumisten syistä, kansainvälisten sopimusten hyödyistä ja kansainvälistymisen esteistä. Yrittäjiä pyydetään myös kuvailemaan kokemuksiaan käyttämistään kansainvälistymisen tukityökaluista tai –muodoista sekä toiveitaan siitä, millaista tukea kansainvälistymisprosessiin tarvitaan.

Jotta nykytilaa voitaisiin paremmin arvioida, olemassa olevia älykkään erikoistumisen, innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen tukiohjelmia ja –työkaluja tarkastellaan ja analysoidaan Vidzemen (Latvia), Podlaskien (Puola), Etelä-Tanskan, Hampurin (Saksa), Kouvolan (Suomi) and Vilnan (Liettua) asiantuntijoiden toimesta. 

GoSmart BSR –hankkeen päätavoite on kehittää toimiva ja kestävä monikansallinen innovoinnin välitysjärjestelmä (TIBS), jolla tuetaan ja kasvatetaan pk-yritysten kykyä toteuttaa älykkään erikoistumisen strategioita alueillaan. Nyt kesällä toteutettava markkinatutkimus on TIBS-järjestelmän kehittämisen perustyökalu.

Kuten aiemmin on kerrottu, TIBS-järjestelmä tullaan testaamaan yhdessä yrittäjien kanssa jokaisella hankkeen seudulla. Jokaiselle hankkeen seudulle valitaan ja koulutetaan asiantuntija –innovoinnin välittäjä, joka varmistaa yhteydet yritysten tarpeiden, tutkimuslaitosten resurssien sekä päättäjätahojen vaikuttamisen välillä.

Lisää projektista.