Energia-alan mielipidettä alan koulutuksesta kartoitettiin kyselyllä

Energiatehokkuutta, kiertotaloutta ja uusiutuvaa energiaa pidetään tärkeinä aiheina energia-alan opetuksessa. Myös hajautetun energiantuotannon ratkaisuihin ja tulevaisuuden energiaratkaisuihin tulee opetuksessa panostaa. 

Nämä käyvät ilmi energia-alan opetukseen liittyvästä kyselystä, joka tammikuussa tehtiin noin 80:lle Kouvolan seudulla toimivalle energia-alan yritykselle. 

Yrityksissä pidetään tärkeinä energian varastointiin, älyratkaisuihin, CHP ja lämpölaitoksiin, aurinkoenergiaan, biokaasuun ja jätemateriaalien hyödyntämiseen liittyviä asioita energia-alan opetuksessa. Myös kannattavuustarkasteluun, suunnittelu- ja mitoitustöihin, projektijohtamiseen ja –valvontaan sekä työelämätaitoihin yleensä tulisi kiinnittää opetuksessa huomiota. 

Vastavalmistuneiden vahvuuksina yrityksissä pidetään uusinta tietoa ja teoriaosaamista. Vastavalmistuneet ovat myös avoimia uusille asioille ja heillä on halu oppia. Toisaalta vastavalmistuneiden heikkouksina nähdään kokemuksen ja kokonaisnäkemyksen puute. 

Yleisesti ottaen energia-alan yrityksissä ollaan sitä mieltä, että alan opetuksen tulee olla tarpeeksi laaja-alaista, jotta alalle valmistuvien perustiedot olisivat kattavat. Myös kaupallisuuden ja kannattavuuden ymmärtämisen muistutettiin vastauksissa olevan hyödyllistä. 

Niin energia-alalla kuin muillakin aloilla työelämän perustaitoja, vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja, vastuunkantoa ja aktiivisuutta pidetään arvossa.